Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna
okres Vyškov, příspěvková organizaceKdo cvičí syna svého,
bude chválen z něho.
Synu pojď a uč se moudrým býti.
1886.

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Stravování

Novinky a oznámení

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna

je školou malotřídní, s kapacitou 90 žáků.
Žáci jsou rozděleni do tří samostatných tříd.
Děti se dělí do tříd podle aktuálního počtu v jednotlivých ročnících. Budova školy se nachází uprostřed obce.

I. třídu navštěvují žáci 1. ročníku, II. třídu navštěvují žáci 2. a 3. ročníku, III. třídu tvoří žáci 4. a 5. ročníku. Součástí školy je školní družina s kapacitou 30 dětí.

Naše malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou je schopna děti dostatečně a kvalitně vzdělávat.

Ve školní budově je dále umístěna školní kuchyně s jídelnou a dvoutřídní mateřská škola
s kapacitou 40 dětí.

Jsme škola s rodinným prostředím, kde se potkávají děti a žáci s učiteli a provozními zaměstnanci. Společné aktivity, projekty i kulturní akce nás spojují v jeden neoddělitelný celek.

Způsob výuky v malotřídní škole se liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější. A právě nižší počet žáků v každém ročníku je prvním velkým plusem. Je významně spojen s budováním samostatnosti a zodpovědnosti žáků v téměř rodinném prostředí, kde žáci mnohem lépe pracují v týmu a projevují vyšší vzájemnou toleranci než žáci z početnějších tříd.

Malotřídní učitel se musí velmi důkladně připravovat na výuku a být schopen zaměstnat 2 – 3 skupiny žáků odlišného ročníku s rozdílným učivem.

Název školního vzdělávacího programu: "Kam patřím" vyvolává otázku, odkud pocházím,
z jakého místa, ale také upřesňuje samotné rodiště a kraj kde žiji, kde je můj domov.

Povinně zveřejňované informace

Úplný název
Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Důvod a způsob založení povinného subjektu
Zřizovací listina ze dne 1.12.2002
Zřizovatel : Obec Kobeřice u Brna
Právní forma: obec
IČO : 00368717
Adresa : Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna

Organizační struktura
Škola má celkem čtyři součásti:
1. základní škola
2. mateřská škola
3. školní družina
4. školní jídelna

Kontaktní spojení
Poštovní adresa:
Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace
Beneška 181
684 01 Kobeřice u Brna

E-mail: zskoberice@centrum.cz
Adresa internetové stránky: www.zskoberice.info
Datová schránka: 6vtmeek

Úřední hodiny
Pondělí od 11:00 – 15:00

Bankovní spojení
Komerční banka: 27-3882520297/0100

IČO
70983640

DIČ
343-70983640

Žádosti o informace
Žádost o informaci lze učinit:
ústně - osobně v kanceláři školy,
telefonicky
písemně - poštou na adresu školy,
emailem
Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. 

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna vydává ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných "Standardem ICT služeb ve škole" a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT.

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna má čtyři součásti:

1. Mateřská škola, kapacita 40 dětí, dvě oddělení
MŠ I. -  Duháčci - Natálie Křenková, Bc. Iveta Tomanová,
provoz od 6:30 – 16:00 hodin.
MŠ II – Včelky - Mgr. Lucie Suchá, Mgr. Jana Pilátová,
provoz od 7:00 – 16:00 hodin.
email: skolka@zskoberice.info

2. Základní škola, kapacita 90 žáků, tři třídy

I. třída (1. ročník) – třídní učitelka Mgr. Dana Horká
email: zskoberice@centrum.cz
II. třída (4. a 5. ročník) – třídní učitelka Mgr. Jana Procházková,
email: jana.prochazkova
@zskoberice.info
III. třída (2. a 3. ročník) - 
třídní učitelka Mgr. Blanka Vodáková
email: blanka.vodakova@
zskoberice.info 

3. Školní družina, kapacita 30 dětí
Jedno oddělení – Mgr. Petra Sokolová
Provoz od 12:00 – 16:00 hodin
email: druzina@zskoberice.info

4. Školní jídelna, kapacita 90 strávníků
Zabezpečuje stravování pro děti a žáky podle zřizovací listiny.
Vedoucí stravování - Dana Kachlířová
email: jidelna@zskoberice.info
Kuchařka - Markéta Pastyříková
Pomocná kuchařka - Yvona Krahulová 

Organizace školního roku 2021/22

Dokument MŠMT  Č.j.: MSMT- 5214/2020-3 ze dne 13. února 2020

Začátek vyučování

středa 1. září 2021

Podzimní prázdniny

středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny

čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Vysvědčení za I.pololetí

pondělí 31. ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny

7. 3. - 13. 3. 2022  (pro okres Vyškov)

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 14. dubna 2022
pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem

Vysvědčení za II.pololetí

čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny

pátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022

Školní rok 2022/23

začne ve čtvrtek 1. září 2022

Školská rada

V souladu s ustanovením školského zákona 561/2004 Sb. byla na škole zřízena školská rada. Je tvořena zástupci zřizovatele, zástupci rodičů a zástupci pedagogů. Ředitel školy není jejím členem. Zřizovatel své zástupce jmenoval, rodiče a učitelé volili podle volebního řádu, který stanovil zřizovatel školy. Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. §168 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada

» vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému     uskutečňování,

» schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

» schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje     jejich změny,

» schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

» podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

» projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a     navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

» projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

» podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu     ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady

od 1.5.2021

Za zřizovatele

Bc. Roman Hanák

Za rodiče žáků

Michaela Trojak

Za pedagogy

Mgr. Jana Procházková

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
zskoberice@centrum.cz
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Made with Mobirise ‌

Free HTML5 Creator